Skip to main content

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşverenin Sorumlulukları

6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Haziran 2012 de kabul edildi, 29 Aralık 2012 de ise İSG uzmanları ve İşverenlerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yayınlandı.
Bu yönetmeliğe göre işverenin kanun kapsamındaki görev ve sorumluluklarını inceleyeceğiz.

işverenin mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak birini görevlendirmesi ya da isg uzmanı için bir OSGB ile anlaşması gereklidir.
Yönetmeliğin 5. maddesi isg uzmanı ya da uzmanlarının nasıl görevlendirileceğini, işletmenin büyüklüğüne göre uzman sayısını düzenlemiştir. Buna göre işveren çalışanlar arasında bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı var ise onu yok ise bir OSGB bünyesinde bulunan isg uzmanı ile işletmenin büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre belirtilen saat kadar istihdam etmek üzere anlaşma yapar.

İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar ve aralarındaki koordinasyonu sağlar.

İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.(madde 5,4),yerine getirilmeyen hususlarla ilgili gerekçeleri yazılı olarak bildirir ve arşivler.

İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında çalışanlarını, hizmet aldığı diğer kurumları ve işverenlerini bilgilendirmek zorundadır.

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.

Eğer işletmede tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü varsa işveren bu birimi kurar, ayrıca tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü olmasa dahi;
işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek zorundadır.

İşveren işyerinde aşağıdaki kayıtları tutmak ve belgelemek zorundadır.

 • Risk Değerlendirmesi:
  İşveren işyerinde iş güvenliği ve sağlık yönünden tüm riskleri değerlendirmek, koruyucu önlemleri almak için bakanlıkça öngörüldüğü şekilde risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırtmak zorundadır.
 • Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunması Halinde Risk Değerlendirmesi:
  İşveren işyerinde tehlikeli madde varsa iş sağlığı ve güvenliği yönünden olumsuzlukları belirtmek ve önlemlerini almak için risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.
  Tehlikeli kimyasal madde içeren faaliyetlere ancak risk değerlendirmesi yapılarak tüm önlemler alındıktan sonra başlanabilir. Risk değerlendirmesi yazılı belge haline getirilmelidir.

  Bakınız: (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6 )

 • Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi:

  Bakınız : (Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:5)

 • Titreşime Maruziyet Durumunda Risk Değerlendirmesi:

  Bakınız : (Gürültü Yönetmeliği Madde:6)

 • Tehlikeli Kimyasalların Kullanıldığı İşyerlerinde Acil Eylem Planı:
  İşveren, işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak her türlü kaza, olay ve acil durumlarda yapılması gereken işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak yayınlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

  Bakınız : (Kimyalal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:9)

 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Kullanımının Azaltılması için Araştırma:
  İşveren, işyerinde kanserojen ve mutajen maddelerin kullanımının azaltılması için araştırmak yapmak mümkün olduğu hallerde azaltmak ve hazırlanan raporu istenmesi halinde bakanlığa vermekle yükümlüdür.

  Bakınız : (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6)

 • Patlamadan Korunma Dökümanı:
  "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinde Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki işyerlerinde işveren, "Patlamadan Korunma Dökümanı" Hazırlamak zorundadır. Bu döküman işe başlanmadan hazırlanacak ve her türlü tadilat ve değişiklikte revize edilecektir.

  Bakınız : (Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinde Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:10)

 • Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması ve Acil Durumlar için Plan:
  Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalınan ve maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan hazırlanacaktır

  Bakınız : (Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7)

 • Kayıtların Saklanması Sorumluluğu:
  Yukarıdaki tanımlara uyan işyerlerinde ilgili belgeler hazırlanacak ve saklanacak, gerektiğinde yetkililere gösterilecektir. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı işyerlerinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra 40 yıl saklanacaktır.

  Bakınız : (Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:17)