Skip to main content

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Zorunlu Kayıtlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre bazı çalışmalar yasal zorunluluk gereği belgelendirilmek zorundadır. Ayrıca işyerlerinde yürütülen çalışmaların bir sistem hâlinde sürdürülebilmesi için de belgelendirme gerekir. Belgelendirme, çalışmaların etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülmesi için gerekli olduğu gibi yasal zorunluluktur.

Anlaşılacağı üzere 6331 sayılı kanunu sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması zorunlu kurallar manzumesi şeklinde bakılması yanlıştır, bu kanun tüm işyerlerinde kazaları minimize etmek, işyeri ortamlarında sağlık şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki hastalıkların önlenmesinin yanısıra sağlıklı iş ortamları kurmak verimin artırılması, kolay denetim gibi topyekün iyileştirmeleri kapsamaktadır. Esas amaç kanunlar ve yaptırımları sebebiyle caydırıcılık değil iş sağlığı ve güvenliğinin genel ilke olarak benimsenmesi içselleştirilmesini sağlamaktır.

Yasa ve Yönetmeliklere bakıldığında  İşverenin Yükümlülükleri ile ilgili ana başlıklar

  • Gerekli Her Türlü Önlemi Alma
  • Denetleme
  • Eğitim Verme
  • Çalışanları Bilgilendirme
  • Gerekli Araç ve Gereci Temin Etme
  • Risk Değerlendirmesi Yapma
  • Sağlık Gözetimini Yerine Getirme
  • İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Bildirme ve Kayıtları Tutma
  • İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak
  • İşyeri Hekimi Çalıştırmak

Şeklinde ve tüm bu konularda yapılan çalışmaların kalıcı olabilmesi için bu kontrol ve ölçüm sonuçlarının belgelendirilmesi, bazı kayıtların tutulması gerekir. Böylece işyerinin ve işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir.

Kayıt, belge ve raporların diğer bir önemi ise toplam raporlardan hareketle çıkarılacak sonuçların analiz edilebilecek olmasıdır.  Bu kayıt ve belgeler aynı zamanda o işyerini teftişe yetkili iş müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlar.

Etkin bir kayıt, raporlama, aranılan bilgiye her yerden ve yetki seviyesine göre erişim ise elbetle elektronik yollarla mümkündür. Bu kayıtların yazılı olarak tutulması ve klasörlerde dosyalanması sadece yükümlülükleri yerine getirmek açısından önemli olmakla beraber özellikle çok çalışanı olan işletmeler için bilgisayar yoluyla kayıt tutmak ve gerektiğinde arama yapabilmek ve evrak üzerinde düzenleme yapabilmek oldukça önemlidir.

OSGBpro tüm bu sorunları çözmek için yola çıkmış bulut topolojisiyle heryerden ve yetkili herkes tarafından erişim sloganıyla yola çıkmış ve geliştirilmiştir.

OSGBpro  işveren, çalışan, isg uzmanı, hekim, sağlık personeli, ik departmanı yetkilisi vb. görevi ne olursa olsun sistemi kullananlar yetkisi dahilinde heryerden sisteme erişebilir, kayıt ve bilgileri ve raporları düzenleyebilir ya da çıktı alabilirler.

Yasa ve yönetmeliklerin zorunlu tuttuğu kayıtlar ve OSGBpro da karşılıklarını görmek için ilgili makalemizide inceleyebilirsiniz.